มะลิเฉลิมนรินทร์

Mali Chaloem Narin

"มะลิเฉลิมนรินทร์" “พรรณไม้พระนาม” ในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มะลิเฉลิมนรินทร์ คือมะลิชนิดใหม่ของโลก (ค้นพบที่จังหวัดเลย) ที่ได้รับพระราชทาน พระบรมราชานุญาต จาก พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้เชิญพระปรมาภิไธย มาเป็นชื่อชนิดว่า “bhumibolianum” (อ่านว่า ภู-มิ-พน-ลิ-อา-นัม) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ใน วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2554

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานนาม ชื่อภาษาไทย ว่า มะลิเฉลิมนรินทร์ มีความหมายว่า มะลิเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดิน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 สำรวจค้นพบโดย ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น

มะลิเฉลิมนรินทร์ เป็นไม้เถาเลื้อยได้ไกล 1-2 เมตร กิ่งยอดเรียวเล็ก เรียบ ใบรูปรีหรือรูปหอกกว้าง โคนใบเว้า ปลายใบเป็นตุ่มแหลม ใบหนา เหนียวสีเขียวเข้มเป็นมัน กว้าง 3-3.5 เซนติเมตร ยาว 6-8 เซนติเมตร เส้นแขนงใบมี 3-4 คู่เห็นไม่เด่นชัด ก้านใบยาว 4-5 มิลลิเมตร มีใบประดับเรียวยาว 5-6 มิลลิเมตร

ดอกมะลิเฉลิมนรินทร์ ช่อดอกออกที่ปลายกิ่งยอดหรือปลายกิ่งข้าง มีดอกย่อย 7-13 ดอก กลีบเลี้ยง แหลม หนาแข็งขนาดใหญ่จำนวน 4-5 ซี่ ยาว 3-4 มิลลิเมตร หลอดกลีบดอกยาว 12-15 มิลลิเมตร ตอนบนมีกระเปาะเกสรเพศผู้สีเหลืองเด่นชัด กลีบดอกสีขาว 6-8 กลีบ แต่ละกลีบกว้าง 3-4 มิลลิเมตร ยาว 10-12.5 มิลลิเมตร ปลายกลีบเป็นติ่งแหลมสั้น ผลกลมรี 1-2 ผล กว้าง 9 มิลลิเมตร ยาว 11 มิลลิเมตร เมื่อสุกสีดำ เป็นมะลิที่เจริญเติบโตช้าเมื่อเทียบกับมะลิชนิดอื่นๆ ออกดอกบานในช่วงเดือน กรกฎาคมถึงกันยายน ส่งกลิ่นหอมแรง มีผลแก่เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม

มะลิเฉลิมนรินทร์ เป็นพรรณไม้ถิ่นเดียว (endemic) ของประเทศไทย ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ (rare & endangered) มีลักษณะเด่นแตกต่างจากมะลิพื้นเมืองและมะลิชนิดอื่นๆ ที่มีอยู่ทั่วโลกคือ มีกลีบเลี้ยง แหลม หนาแข็งขนาดใหญ่จำนวน 4-5 ซี่ รองรับดอกสีขาวที่มีกลีบดอก 6-8 กลีบและมีกระเปาะเกสรเพศผู้สีเหลืองเด่นชัด กระจายพันธุ์อยู่บนเนินเขาหินปูนเตี้ยๆ ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 715 เมตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

มะลิเฉลิมนรินทร์ชอบดินปลูกที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง มีธาตุอาหารเพียงพอ เป็นดินร่วนระบายน้ำได้ดี สามารถปลูกเป็นไม้ประดับได้ทั้งการปลูกลงกระถางหรือปลูกลงแปลงกลางแจ้ง หรือในที่มีร่มเงาเล็กน้อย ไม่ชอบสภาพดินปลูกที่แฉะ ระบายน้ำไม่ได้หรือมีร่มเงามากเกินไป การปลูกเลี้ยงในกระถางให้สวยงามและออกดอกได้เร็ว ควรทำซุ้มหรือค้างให้เลื้อยไต่ แล้วจับยอดให้เลื้อยพันคลุมเต็มซุ้มอย่างมีสมดุล ได้รับแสงแดดทั่วทั้งซุ้ม จะออกดอกได้ดก สวยงามและส่งกลิ่นหอมแรง มะลิเฉลิมนรินทร์ที่ได้รับการบำรุงรักษาดี ให้ปุ๋ยและน้ำเหมาะสมจะออกดอกได้เกือบตลอดปี

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Jasminum bhumibolianum Chalermglin

วงศ์ Oleaceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ ไทย(วว.)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.