จำปีสิรินธร

Champi Sirinthon

จำปีสิรินธร เป็นไม้ต้น สูงได้ถึง 30 ม. หูใบติดก้านใบประมาณกึ่งหนึ่ง ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 11-26 ซม. ปลายแหลมมน แผ่นใบด้านล่างมีขนประปราย ก้านใบยาว 2.5-4 ซม.

ดอกจำปีสิรินธร ช่อดอกยาว 1.3-2.2 ซม. ก้านดอกสั้น ดอกสีครีมอมเหลือง มี 12-15 กลีบ เรียง 2 วง รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก วงนอก 3-4 กลีบ ยาว 3-4.5 ซม. วงใน 8-12 กลีบ เรียวแคบกว่าเล็กน้อย เกสรเพศผู้ยาว 0.6-1.2 ซม. ก้านชูอับเรณูยาว 3.5-4 มม. แกนอับเรณูเป็นรยางค์ รูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 1 มม. มี 25-35 คาร์เพล ก้านยาว 0.8-1 ซม. ขยายในผล ผลย่อยแยกกัน ยาว 1-1.4 ซม.

การกระจายพันธุ์/ถิ่นอาศัย: พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เลย ภาคตะวันออกที่ชัยภูมิ และภาคกลางที่ลพบุรี ขึ้นตามป่าพรุน้ำจืด ความสูงถึงประมาณ 200 เมตร คำระบุชนิดเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จำปีสิรินธร ได้รับพระราชานุญาต จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้ใช้พระนามาภิไธย เป็นชื่อจำปีที่สำรวจพบชนิดใหม่ของโลกว่า "จำปีสิรินธร" ได้ตีพิมพ์รายงานในวารสารการจำแนกพรรณไม้นานาชาติ Blumea ที่ออกในประเทศเนเธอร์แลนด์ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จากการเก็บตัวอย่าง จากป่าพุ ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Magnolia sirindhorniae Noot. & Chalermglin

วงศ์ Magnoliaceae

ชื่อพ้อง (Synonyms) 
= Michelia sirindhorniae (Noot. & Chalermglin) N.H.Xia & X.H.Zhang

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ:by ณรงค์ นันทะแสน @ซับจำปา ลพบุรี)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.