จิงจ้อหิน

Chingcho Hin

จิงจ้อหิน เป็น ไม้เถาล้มลุก ยาวได้ถึง 2 ม. ใบรูปไข่หรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 1.5-5 ซม. แผ่นใบมีขนละเอียดด้านล่าง ก้านใบยาวประมาณ 1 ซม.

ดอกจิงจ้อหิน ช่อดอกมี 1-4 ดอก ก้านช่อยาวได้ถึง 2 ซม. ใบประดับรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 3-5 มม. ก้านดอกและกลีบเลี้ยงหนา มีตุ่มกระจาย ก้านดอกยาว 5-8 มม. กลีบเลี้ยงคู่นอกรูปขอบขนานหรือแกมรูปไข่ ยาว 0.6-1.2 ซม. ปลายมนหรือกลม กลีบใน 3 กลีบยาว 0.8-1.4 ซม. ปลายแหลม ดอกรูปลำโพง สีเหลืองอ่อน ยาว 1.8-2.2 ซม. โคนก้านชูอับเรณูมีรยางค์คล้ายเกล็ด อับเรณูบิดเวียน รังไข่เกลี้ยง

ผลจิงจ้อหิน ผลรูปรี ยาว 0.8-1.2 ซม. เมล็ดยาวประมาณ 5 มม.

จิงจ้อหิน พบที่จีนตอนใต้ ลาว และกัมพูชา ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ขึ้นตามที่โล่งในป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้งที่เป็นหินทราย ความสูง 100-700 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Merremia verruculosa S. Y. Liu

วงศ์ Convolvulaceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ปรีชา การะเกตุ - ภูผาเทิบ มุกดาหาร)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.